การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
อัตราค่าลงทะเบียน
๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
สมาชิกสมาคมเคมีฯ
๑๓,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมเคมีฯ*
๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษา/ครูโรงเรียน (สมาชิกสมาคมเคมีฯ)
๘,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษา/ครูโรงเรียน (ไม่ใช่สมาชิกสมาคมเคมี) *
๑๐,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท
ร่วมงาน ๑ วัน
๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ: ลงทะเบียนประเภทนักศึกษา/ครูโรงเรียน ท่านจะต้องแนบบัตรประจำตัวของท่าน (นักศึกษาต้องแนบบัตรนักศึกษา ครูโรงเรียนต้องแนบบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ค่าลงทะเบียนรวม
  • กระเป๋าที่ระลึกการประชุม
  • เข้าร่วมงาน Welcome Cocktail Reception
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย สิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อจากบริษัทที่เข้าร่วม
  • สิทธิ์ในการเข้าบูธและการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัย
  • อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ร่วมงาน 1 วัน ท่านจะได้รับ
  • กระเป๋าที่ระลึกการประชุม, สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย/การอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ, สิทธิการรับเกียรติบัตรในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง, สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อจากบริษัทที่เข้าร่วม,สิทธิ์ในการเข้าบูธและการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัย,อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
หมายเหตุ:
* ได้รับเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ฟรี 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568
การชำระเงิน
(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์-รพ.รามาธิบดี
ชื่อบัญชี: ICCE2024
เลขบัญชี: 090-7-26757-9
ประเภท: ออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: icce2024@gmail.com
การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน
การยกเลิกการลงทะเบียนท่านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail: icce2024@gmail.com เท่านั้น โดยมีนโยบายการคืนเงินดังนี้
  • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม 2567 คืนเงินให้ 70% ของค่าลงทะเบียน
  • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
  • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ไม่มีการคืนเงิน