ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

❖ ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อภาษาไทย
Name in english

❖ ช่องทางติดต่อ

❖ อาหาร

❖ รายการลงทะเบียน

รายการลงทะเบียนราคา - อัตราหน้างาน (บาท)
รายการลงทะเบียนหลัก
หมายเลขสมาชิก
15,000.00
20,000.00
หมายเลขสมาชิก
10,000.00
12,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
รวมค่าลงทะเบียน     0.00    THB   
หมายเหตุ: * ลงทะเบียนประเภทนักศึกษา/ครูโรงเรียน ท่านจะต้องแนบบัตรประจำตัวของท่าน (นักศึกษาต้องแนบบัตรนักศึกษา ครูโรงเรียนต้องแนบบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
If you have a coupon code, enter it here.

❖ รายละเอียดส่วนใบเสร็จรับเงิน

** ข้อปฏิบัติสำหรับการแก้ไข หรือออกใบเสร็จใหม่ กรณีที่มีแก้ไขใบเสร็จ หรือให้ออกใบเสร็จใหม่ อันเนื่องจาก ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารใหม่ จำนวน 300 บาท ต่อการออกใบเสร็จใหม่ 1 ครั้ง
 
❚ ค่าลงทะเบียนรวม
  • กระเป๋าที่ระลึกการประชุม
  • เข้าร่วมงาน Welcome Cocktail Reception
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อจากบริษัทที่เข้าร่วม
  • สิทธิ์ในการเข้าบูธและการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัย
  • อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
❚ ร่วมงาน 1 วัน ท่านจะได้รับ
  • กระเป๋าที่ระลึกการประชุม, สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย, สิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อจากบริษัทที่เข้าร่วม,สิทธิ์ในการเข้าบูธและการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัย,อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

หมายเหตุ: * ได้รับเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ฟรี 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

❚ การชำระเงิน

(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
     ธนาคาร: กรุงเทพ
     สาขา: อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์-รพ.รามาธิบดี
     ชื่อบัญชี: ICCE2024
     เลขบัญชี: 090-7-26757-9
     ประเภท: ออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: icce2024@gmail.com

❚ การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียนท่านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail: icce2024@gmail.com เท่านั้น โดยมีนโยบายการคืนเงินดังนี้

  • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม 2567 คืนเงินให้ 70% ของค่าลงทะเบียน
  • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
  • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ไม่มีการคืนเงิน
ICCE 2024 เก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของท่าน รวมถึงการลงทะเบียน การเข้าถึงข้อมูลงานประชุม และการแจ้งข่าวสารสำคัญ
* = กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน